Dagangan forex daripada hukum islam

Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir spekulasi. Transaksi OPTION iaitu kontrak untuk mendapatkan hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit mata uang asing pada harga dan jangka waktu tertentu atau akhir akhir.

Hukumnya boleh, karena dianggap sebagai uang tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak dapat dielakkan dan merupakan transaksi internasional. Transaksi FORWARD, iaitu transaksi pembelian dan penjualan mata wang yang ditetapkan pada saat ini dan diperuntukkan untuk masa yang akan datang, antara 2x24 jam hingga satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan muwa'adah dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada saat penyerahan itu tidak tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk perjanjian persetujuan untuk keperluan yang tidak dapat dielakkan lil hajah 3.

Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya dapat melanjutkan atau membatalkan jual belinya. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: Vide Sabiq, op. Jika antara negara berlaku perdagangan internasional maka setiap negara memerlukan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam perdagangan dunia disebut devisa.

Fatwa ini berkuat kuasa sejak tarikh ditetapkan, dengan ketentuan jika pada waktu itu ternyata kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Secara asasnya, Trading Forex itu sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Walau bagaimanapun, forex perdagangan dari hukum islam, ini benar untuk mata wang domestik sahaja dan mungkin tidak benar untuk mata wang asing. Hasil dari judi sama sekali tidak boleh diprediksikan Forex: Perlu diingatkan bahawa thamaniyya mungkin tidak mutlak dan mungkin bervariasi dalam derajat. Keperluannya adalah untuk mengenakan margin seratus peratus yang, dalam semua kebarangkalian, akan mengusir spekulator yang tidak diketahui dari forex perdagangan dari hukum islam. Bagi Hanafis, penyebab riba ili riba mempunyai dua dimensi: Oleh itu, menurut versi ini, pertukaran yang melibatkan mata wang negara-negara berbeza pada kadar yang berbeza dari perpaduan dibenarkan, tetapi harus diselesaikan secara jelas. Bursa Berjanji melaksanakan fungsi penting dalam menyediakan jaminan untuk penghantaran oleh semua pihak kepada kontrak.Bahwa agar kegiatan transaksi itu dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN menganggap perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak' HR.

Ditetapkan di: Jakarta Tarikh: Semoga bermanfaat:


Jika jenisnya berbeza, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Janganlah menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya dan jangan masukkan sebagian dari sebagian lagi; Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya dan jangan tambah sebagaian atas sebahagian yang lain; dan jangan menjual emas dan perak yang tidak tunai dengan wang tunai. Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang tidak tunai.

Dijual dibeli oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu dikemukakan pendapat Muhammad Isa, bahawa saham jual beli itu dibenarkan dalam agama. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya.

Jika berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. Transaksi SPOT, iaitu transaksi pembelian dan jualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu di atas meja atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.

Transaksi SWAP adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga ke depan.

Ulama sepakat ijma 'bahawa akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu Memperhatikan: Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang secara prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak untuk spekulasi untung-untungan. Terdapat keperluan transaksi atau untuk menjaga simpanan. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai di-taqabudh.

forex perdagangan dari hukum islam

Tupanno, et. Bahwa dalam beberapa kegiatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seringkali diperlukan transaksi beli-mata uang al-sharf, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang yang berlainan jenis.

Contohnya eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Oleh itu akan timbul tawaran dan perminataan di bursa valuta asing. Namun kurs uang atau perbandingan nilai tukar setiap saat dapat berubah-ubah, tergantung pada kekuatan ekonomi negara masing-masing. Pencatatan kurs wang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di Bursa Valuta Asing A.

forex perdagangan dari hukum islam